ATAK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 1. GİRİŞ:

Veri sorumlusu olarak Atak Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘Şirket’) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. İşbu Politika çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması; kişisel verilerin hukuka uygun biçimde işlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ile Politikamızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda (‘Kanun’) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır.

Bu kapsamda Politikanın amacı; mühendislik ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketimiz  tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, şirketimizin müşterilerini, kurumsal müşterilerinin hissedarlarını, yetkililerini ve çalışanlarını, potansiyel müşterilerini, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarlarını, yetkililerini ve çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, şirketimizde eskiden çalışanları ve stajyerlerimizi, şirketimizden emekli olan kişileri, ziyaretçilerimizi, grup şirketleriyle bağlantılı kişileri ve sair üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 • KAPSAM:

Bu Politika; Şirket  müşterilerinin, kurumsal müşterilerinin hissedarlarının, yetkililerinin ve çalışanlarının, potansiyel müşterilerinin, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarlarının, yetkililerinin ve çalışanlarının, çalışan adaylarımızın, Şirket’imizde eskiden çalışanların ve stajyerlerimizin, şirketimizden emekli olan kişilerin, ziyaretçilerimizin, şirket yetkililerimizin ve grup şirketleriyle alakalı üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin olarak düzenlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR:
 • Veri Güvenliği:

Şirketimiz Kanunu’nun 12.maddesine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları:

Şirketimiz nezdinde kişisel verilerin işlenmesi sürecinin herhangi bir aşamasına dâhil olan herkesin kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları belirlenmiş olup çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:
 • Kişisel Veri Kategorizasyonu:

Şirketimiz tarafından aşağıdaki kategoriler altında örnek olarak sayılan kişisel veriler işlenebilmektedir:

Kimlik Bilgisi : Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, imza)

İletişim Bilgisi : Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)

Lokasyon Verisi Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri)

Müşteri Bilgisi : Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi : Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)

İşlem Güvenliği Bilgisi : Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgisi : Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi : Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)

Özlük Bilgisi : Şirket çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)

Çalışan Adayı Bilgisi : Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Hukuki İşlem Verisi: Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

Görsel ve İşitsel Veri: Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması, icra edilmesi ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması, çalışanlar için mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bordro düzenlenmesi, sosyal güvenlik kurumu ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, iş takibinin yapılması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, disiplin/denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtdışında yürütülen iş faaliyetleri sırasında doğan yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulacak İlkeler:
 1. Şirketimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kişisel verileri işlemektedir.
 2. Şirketimiz işlediği kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Şirketimiz veri işleme amacını kesin olarak belirlemekte ve yalnızca meşru amaçlarla kişisel veri işlemektedir.  Bundan kasıt, şirketimizin işlediği verilerin, yapmış olduğumuz iş veya sunmuş olduğumuz hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olmasıdır.
 1. Şirketimiz kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmemişse veya verilerin daha uzun süre tutulmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmuyorsa, Şirketimiz kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından Kanun’da getirilen düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda:

 1. Kişisel veriler, ancak veri sahibinin açık rızası ile işlenebilir.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Özel nitelikli kişisel veriler şirketimiz tarafından işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası aranacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Şirketimiz gerekli güvenlik önlemlerini alarak, hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki işverenlere, grup şirketlerine, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla şirketimiz iş ortaklarına, tedarikçilere, hizmet alınan kişi ve kurumlara kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine hukuki yetkisi dâhilinde kişisel verileri aktarabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz sektördeki teamüllere, saklamadaki meşru menfaatin devam edip etmediğine, hukuki risk, maliyet ve sorumluluklar ile doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine uygun düşecek şekilde saklama amaçları doğrultusunda belirlenen süreler boyunca saklanabilmektedir. Saklama süresi geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından re’sen veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. şirketimizce işlenen kişisel veriler bakımından veri kategorisi bazlı azami saklama süreleri aşağıdaki şekildedir:

Kimlik

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılİletişim

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılLokasyon

1 YılÖzlük

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılÇalışan Adayı Bilgisi

6 ayHukuki İşlem

15 YılFiziksel Mekan Güvenliği

20 gün-2 yılİşlem Güvenliği

10 YılFinans

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılMesleki Deneyim

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılGörsel Ve İşitsel Kayıtlar

15 YılSendika Üyeliği

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılSağlık Bilgileri

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yılCeza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 15 yıl 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI:

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 gereği saklama süresi dolan kişisel verilerin imhası için 6 ayda bir periyodik imha gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

Şirketimiz; veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden önce, Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda;

 • Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Yetkili Merci :

Atak Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş  (MERSİS No: 0094014874900017)

Malıköy Başkent Osb Mah. İsmet İnönü Blv. No: 19 Sincan/ANKARA

7.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Kanundan Doğan Hakları:

 1. a) Kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. g) kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortada kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 1. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması:

Söz konusu talepler ATAK Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda hazırlanan Başvuru Formu” doldurularak kimlik tespitine imkan sağlayan gerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarla birlikte talebin hangi hakkının kullanımına ilişkin olduğu da belirtilerek; Malıköy Başkent Osb Mah. İsmet İnönü Blv. No: 19 Sincan/ANKARA  adresimize adresimize bizzat kimliği tevsik edici belge ile veya noter vasıtasıyla başvurarak (Zarfın/tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)  veya şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinden gönderilecek e-mail ile (e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) tarafımıza ulaştırılabilecektir.

Şirketimiz talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.